Proștii de la Ministerul Culturii și-au dat mâna cu stupizii de la Târgu Jiu

Proștii de la Ministerul Culturii și-au dat mâna cu stupizii de la Târgu Jiu și au găsit opere brâncușiene noi în curtea Casei „Gănescu”, din municipiu. Denisa Șuță, consilier județean liberal, a anunțat că descoperirea operelor brâncușiene este menționată chiar în Nota de Fundamentare a Hotărârii de Guvern prin care Casa „Gănescu” a fost înscrisă în domeniul public al statului pentru amenajarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”.

 

„H O T Ă R Â R E

privind înscrierea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii

și Identității Naționale a bunului imobil ”Casa Gănescu”, pentru stabilirea sediului

Muzeului Național „Constantin Brâncuşi”

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ

 

Descrierea situaţiei actuale:

 

În cursul anului 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 199 din 16 iulie

2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi”. Muzeul a fost înfiinţat ca

instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului

Culturii (denumirea de la data adoptării legii). Instituţia a fost înfiinţată în considerarea valorii

şi importanţei deosebite a operei marelui sculptor Constantin Brâncuşi. Potrivit art. 1 din

lege, Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi” s-a înfiinţat în municipiul Târgu Jiu, fără a se

stabili în mod concret sediul instituţiei.

Având în vedere faptul că, au trecut doi ani de la adoptarea Legii nr. 199/2015, iar

Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” nu i-a fost stabilit un sediu, s-a impus identificarea,

de urgenţă, a unui imobil, pe raza municipiului Târgu Jiu, cu această destinaţie.

Astfel, a fost identificat imobilul “Casa Gănescu”, în municipiul Târgu Jiu, strada

Victoriei nr. 1, clădire monument istoric, clasată în Lista monumentelor istorice cu codul LMI

GJ-II-m-B-09190. Imobilul se află amplasat pe un teren cu suprafaţa de aproximativ 1500

mp, şi are un regim de înălțime demisol, parter și pod , iar din punct de vedere planimetric

are o formă neregulată cu unghiuri drepte. Accesul principal se realizează pe latura de sud,

printr-o scară monumentală care duce către un pridvor cu influențe ale stilului bisericilor

brâncoveneşti. Compartimentarea spațiilor interioare este tipică locuințelor boierești, atât la

demisol cât și la parter. Elementele de valoare ale spațiilor interioare sunt arcadele din

carămidă de la demisol care au rol structural și separă vizual spațiile.

Imobilul datează din secolul al XVIII-lea (anul 1790) și a aparținut slugerului Barbu

Gănescu, de aici și numele actual. “Casa Gănescu” este una dintre clădirile de valoare ale

municipiului Târgu Jiu, care reflectă stilul românesc în totalitate. Elementele pridvorului în stil

brâncovenesc, îmbinate cu elemente sculptate din lemn îi dau valoare și o clasează ca și

clădire de reper pentru stilul neoromânesc.

Imobilul nu a fost ales întâmplător, acesta fiind amplasat în centrul municipiului

Târgu Jiu, în apropierea Parcului Municipal “Constantin Brâncuşi”. Mai mult de atât, “Casa

Gănescu” poartă amprenta lui Constantin Brâncuşi, fiind imobilul în care marele artist a

locuit în perioada 1937 – 1938, când a realizat la Târgu Jiu Ansamblul „Calea Eroilor“,

compus din operele Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului și Coloana Fără

Sfârșit.

Ȋn curtea imobilului sunt amplasate câteva opere de artă ce poartă semnătura lui

Constantin Brâncuşi, ce stau mărturie perioadei în care acesta a locuit acolo şi totodată,

accentuează importanţa şi valoarea culturală şi istorică a “Casei Gănescu”.

În acest context s-au inițiat demersurile pentru adoptarea de către Guvern a

Memorandumului cu Tema: “Aprobarea transmiterii de către Guvernul României, prin

Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Gorj, privind

emiterea unei hotărâri, care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al

judeţului Gorj, în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului

Culturii şi Identităţii Naţionale”, care a fost aprobat în ședința Guvernului din data de

07.09.2017. Ca urmare, Consiliul Județean Gorj a adoptat hotărârea Consiliului nr.

156/29.09.2017 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Gorj în

domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale,

pentru stabilirea sediului Muzeului Național ”Constantin Brâncuşi”, pe baza căruia a fost

încheiat protocolul de predare-primire între părți.

Potrivit prevederilor art. 288 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se

modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei

publice centrale, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale care au în

administrare asemenea bunuri. Totodată, menționăm că centralizarea inventarului se

realizează de către Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului.

Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 76 din 26 ianuarie 2011 privind

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului, modificările intervenite în inventarul centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest

sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice

centrale, aflate în subordinea Guvernului. Precizările aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 1718/2011, reglementează modul de întocmire şi actualizare a

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului de către ministere,

celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de autorităţile

administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care au

în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului.

Schimbări preconizate:

Acest proiect de act normativ are ca obiect declararea ca bun de interes naţional şi

înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în

administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale a bunului imobil identificat potrivit

anexei parte integrantă din prezentul proiect de act normativ, pentru stabilirea sediului

Muzeului Național „Constantin Brâncuşi”.

Astfel, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, cu modificările şi completările ulteriore, va

fi modificată corespunzător, iar datele din evidențele cantitativ valorice ale Ministerului Culturii

și Identității Naționale vor fi actualizate în conformitate cu prevederile prezentului proiect de

act normativ.

Necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de act normativ, precum și

realitatea şi corectitudinea datelor prezentate aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului

Culturii și Identității Naționale.

Alte informaţii:

Menționăm că, din informațiile deținute de către Ministerul Culturii și Identității

Naționale, imobilul ce face obiectul prezentului proiect de act normativ nu face obiectul unor

litigii, nu este grevat de sarcini și nici nu au fost formulate notificări în baza Legii nr.

10/2001cu privire la acesta.”, potrivit Notei de Fundamentare care a stat la baza Hotărârii de Guvern.

Sigur că masa din piatră din curtea imobilului și pietrele de râu sau de moară poartă amprenta, dar nu semnătura sculptorului. Cel puțin la nivelul  exprimării este o situație nefericită. Dar ce pretenții de cultură să ai de la specialiștii Ministerului Culturii, având în vedere că în vremurile în care conduc politrucii o instituție care nu există(Muzeul Național Brâncuși de la Târgu Jiu) are director, pe d-l Chepeneag, fost slujbaș în cabinetul parlamentarului Mihai Weber. Ce mai miră, când operele de la Târgu Jiu sunt încă în afara UNESCO.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com