Vienescu e Capotă 2: Totul e minunat la Spitalul Județean

Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a prezentat marți în ședința Comisiei de Dialog Social, un raport cu privire la sistemul de achiziție din unitatea medicală. În document se mai vorbește și despre depozitarea substanțelor speciale. Totul este justificat și aspectele sesizate în spațiul public sunt desființate punct cu punct, semn că totul este minunat în Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Atunci de ce o mai fi fost schimbat din funcție Gigel Capotă?

„I.EXPLICAȚII PRIVIND MODUL DE DERULARE ACHIZIȚII PUBLICE

Pentru achiziționarea echipamentelor medicale s-a ales procedura de achiziție ”licitație deschisă” cu desfășurare online deoarece valoarea estimată a achiziției este mai mare decât valoarea de 994942 lei prevăzută la articolul 7 alin.1 lit c din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. A fost aleasă modalitatea de finalizare a pocedurii de licitație deschisă prin încheierea unui acord cadru conform art.114 – art.119 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare din următoarele considerente: -la data demarării procedurii de licitație deschisă nu existau fonduri bugetare aprobate

-pentru încheierea acordului cadru nu este necesară existența de fonduri bugetare aprobate întrucât semnarea acestuia nu instituie nici o obligație a autorității contractante în achiziționarea cantității minime sau a celei maxime estimate. Obligația de a exista fonduri bugetare aprobate se referă doar la încheierea de contracte subsecvente în baza acordului cadru existent.

-pentru evitarea situației în care se aprobă fondurile bugetare foarte târziu astfel încât nu mai este suficient timp pentru derularea procedurii de licitație deschisă și livrarea echipamentelor care se doresc a fi achiziționate. Având în vedere că sunt echipamente foarte scumpe nu există stocuri, distribuitorii solicitând livrarea acestora de la producători doar în momentul în care primesc comenzile semnate de la autoritățile contractante.

-pentru evitarea situației în care în urma finalizării licitației deschise apar economii la bugetul alocat (ofertele câștigătoare au o valoare mai mică decât cea estimată – așa cum s-a și întâmplat), a apărut între timp necesitatea achiziționării unor cantități suplimentare față de cele aprobate inițial și în acest caz nu ar mai fi suficient timp pentru derularea unei alte proceduri de achiziție, iar fondurile economisite ar trebui returnate în lipsa existenței acordului cadru. Acordul cadru presupune stabilirea unor cantități minime și maxime, iar valoarea estimată a achiziției care se publică în SEAP reprezintă valoarea cantității maxime a acordului cadru. Licitația publică deschisă a fost demarată după primirea tuturor specificațiilor tehnice semnate de către medicii solicitanți prin publicarea în SEAP a anunțului de participare. În cadrul procedurii se putea înscrie orice ofertant economic, iar acesta putea solicita clarificări în legătură cu documentele achiziției și putea depune ofertă pentru oricare dintre produsele licitate. De asemenea, în cazul în care ar fi existat ofertanți participanți care considerau ca sunt nedreptățiți de acțiunile auorității contractante, aceștia puteau depune contestații, ceea ce nu s-a întâmplat. Anexez mai jos punctul de vedere de pe site-ul www.achizitiipublice.gov.ro administrat de Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice

”Îndrumare

În primul rând subliniem că, în temeiul prevederilor legale în materie de achiziție publică, inițierea și derularea unei proceduri de atribuire nu este legată de asigurarea fondurilor. Corelativ acestui drept, autoritatea contractantă va avea în vedere însă, indiferent de momentul inițierii procedurii de atribuire, ca, înainte de încheierea contractului, să se asigure de respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, respectiv Legea nr. 500/2002 și Ordinul nr.1.792 din 24 decembrie 2002. Principalele caracteristici ale acordului-cadru sunt conturate în cadrul art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, art. 14 și art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, astfel:

  • acordul-cadru se încheie în formă scrisă;
  • acordul-cadru trebuie să stabilească termenii și condițiile care guvernează contractele de achiziție publică (contractele subsecvente) ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă (cum ar fi: obligațiile principale pe care operatorul economic și le-a asumat prin ofertă, prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior, etc.);
  • valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată, fără TVA, a tuturor contractelor subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru pe întreaga sa durată.
  • ca regulă, durata unui acord-cadru nu poate depăși 4 ani (cu excepția cazurilor excepționale pe care autoritatea contractantă le justifică temeinic, în special prin obiectul acordului-cadru respectiv);

În acest sens este important de menționat că raportul juridic creat între autoritatea contractantă și unul sau mai mulți operatori economici, prin încheierea acordului-cadru, nu obligă autoritatea contractantă să achiziționeze efectiv serviciile ce fac obiectul acestuia, ci îi conferă doar dreptul de a încheia în viitor unul sau mai multe contracte subsecvente, fără a mai organiza altă procedură de atribuire (sau modalitate de achiziție).

Așadar, ținând cont de toate aspectele enunțate mai sus, precizăm că acordul-cadru nu reprezintă un „angajament legal” în înțelesul Legii nr. 500/2002, astfel că încheierea acestuia nu este condiționată de existența certă a fondurilor.

Prin urmare, în cazul atribuirii unui acord-cadru angajarea cheltuielilor se realizează progresiv, respectiv la semnarea fiecărui contract subsecvent.”   I.Referitor la ecograful Mindray DC-80 adus în spital, la care domnul președinte Cosmin Popescu făcea referire în postarea din 20.09.3029, acesta a fost finanțat integral din fondurile Consiliului Județean Gorj, implicit achiziția fiind efectuată de către aceasta instituție și fiind total diferită de achiziția inițiată de Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu. Ca atare, la data la care a fost adus acest ecograf, achiziția Consiliului Județean Gorj fusese deja finalizată.

Ecograful Mindray DC-80 a fost dat spre folosință Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu de către Consiliul Județean Gorj prin contractul de dare în administrare/folosință gratuită nr.7701/05.06.2019. II.În legătură cu achiziția celor 4 ”Lămpi de operații” la care face referire dl. Dr. Soare Claudiu și care au fost livrate Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, menționez că acestea au fost livrate în baza unui acord cadru încheiat în anul 2018 în urma procedurii de licitație deschisă publicată în SEAP prin anunțul de participare nr. 183186/03.03.2018. Aceste lămpi au fost achiziționate pentru Blocurile Operatorii (3 bucăți în locația din str. Tudor Vladimirescu și 1 bucată în locația din str.Progresului nr.18), iar repartizarea celor 3 lămpi din locația Tudor Vladimirescu a fost făcută de către medicul coordonator și asistentul șef din Blocul Operator.

Prin urmare acestea nu făceau parte din licitația aflată în stare de ”deliberare” la data de 04.10.2019 și deci nu au fost aduse în spital înainte de finalizarea licitației. Referitor la lămpile existente în sălile de operații aferente Secțiilor Chirurgie I și II, acestea au fost achiziționate în anul 2015, cu respectarea caracteristicilor tehnice solicitate în anul respectiv. Menționăm că aceste lămpi au o durată de amortizare de 10 ani și nu pot fi casate înainte de expirarea acesteia. Repartizarea lămpilor nou achiziționate pe sălile de operații din cadrul Blocului Operator este responsabilitatea medicului coordonator de Bloc Operator , iar în situația în care se solicită, lămpile existente, pot fi relocate în alte săli de operații și înlocuite cu unele din cele care vor fi livrate. III. Aparatul de ventilație BELLAVISTA, care fusese adus în spital conform declarațiilor domnului președinte Cosmin Popescu de la data de 20.09.2019, a făcut obiectul unei alte achiziții (tot prin licitație publică deschisă publicată în SEAP, aceeași prin care au fost achiziționate și lămpile de operații), achizitie ce s-a desfășurat și finalizat prin încheierea de acorduri cadru de furnizare în cursul anului 2018. Licitația deschisă a fost publicată în SEAP prin anunțul de participare nr. 183186/03.03.2018.

Aparatul de ventilație care face obiectul licitației aflate în derulare este unul pentru transportul pacienților ce va deservi Compartimentul de Stroke din cadrul Secției Neurologie, fiind total diferit de cele aduse în spital și care deservesc Secțiile ATI. Prin urmare nu există echipamente medicale aduse în cadrul unității noastre fără ca licitația publică să fie finalizată înainte și contractul de furnizare încheiat. IV.Referitor la achiziționarea Computer-ului tomograf și a Aparatului Roentgen cu 2 posturi grafie și scopie menționez că acestea au fost solicitate prin referat de către Laboratorul de Radiologie și Unitatea de Primiri Urgențe, medicii solicitanți precizând în referatul de necesitate caracteristicile tehnice care au fost introduse în Caietul de sarcini. Achiziția a fost realizată prin licitație publică deschisă inițiată în SEAP prin publicarea anunțului de participare CN1011328 din data de 18.05.2019. De asemenea țin să precizez că raportul procedurii de achiziție aparatură radiologică a fost publicat în SEAP în data de 27.08.2019. Atașez alăturat printscreen din SEAP în care se poate observa că raportul procedurii este încărcat. De ce nu se poate vedea din interfața publică nu cunosc motivele.  În ceea ce privește valoarea estimată de 3,865,546 lei care, conform articolului de presă, este valoarea estimată pentru Computerul tomograf cu 64 slice-uri, menționez că aceasta reprezintă valoarea estimată a 2 bucăți Computer tomograf cu 64 slice-uri, și aceasta licitație finalizându-se prin încheierea unui acord cadru de furnizare cu cantitate minimă și maximă. Valoarea ofertei câștigatoare este de 1,932,523 lei fără TVA pentru 1 bucată Computer tomograf cu 64 slice-uri. Așa cum se vede și din exemplificarea din articolul de presă, prețul de ”130000 euro din Europa” se referă la un Computer tomograf folosit (The used syetems with 64 slices typically cost 90-130.000 euros) și nu la un echipament nou.

În ceea ce privește valoarea estimată de 2,403,360 lei care, conform articolului de presă, este valoarea estimată pentru un Aparat radiografie digital cu 2 posturi grafie și scopie, mentionez că aceasta reprezintă valoarea estimată a 2 bucăți, și această licitație finalizându-se prin încheierea unui acord cadru de furnizare cu cantitate minimă și maximă. Valoarea ofertei câștigătoare este de 1,201,430 lei fără TVA pentru 1 bucată Aparat radiografie digital cu 2 posturi grafie și scopie.

  1. În ceea ce privește achiziția reactivilor de hematologie și biochimie menționez că în lipsa existenței prevederilor bugetare pentru achiziționarea analizoarelor, aceasta a fost modalitatea agreată chiar de către ANRMAP pentru ca unitatea noastră să poată beneficia de analizoare noi și performante care să garanteze calitatea rezultatelor obținute și obținerea unui punctaj mai mare de la CAS Gorj și implicit a unei finanțări mai mari, aceasta având ca și consecință un număr mai mare de analize medicale gratuite efectuate în ambulatoriu. Menționez că inițial s-a încercat ca achiziția să se facă prin licitație deschisă cu punerea la dispoziție gratuit a analizoarelor, dar aceasta a fost respinsă de către ANRMAP (Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice) și la recomandarea acesteia am inițiat din nou procedura cu formula ”punere la dispoziție în baza unei chirii lunare”. Redau în continuare printscreen din SEAP cu recomandarea de modificare transmisă de ANRMAP:

Motivul respingerii ANRMAP: Sectiunea II.1.1 – II.1.4 II.1.4) corectati „Acord cadru cu un singur operator”- avand in vedere inf. mentionate in documentatie privind ofertantii „clasati pe primele 2 locuri” Sectiunea II.1.5 1) II.1.5) REF. SE VOR PUNE LA DISPOZITIA AUTORITATII CONTRACTANTE GRATUIT 2 ANALIZOARE AUTOMATE – Eliminati mentiunile referitoare la achizitia unor analizoare CU TITLU GRATUIT (contractul de comodat) NU REPREZINTĂ UN CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA, pentru atribuirea acestui tip de contract nefiind incidente prevederile Legii nr.98/2016. In concluzie, autoritatea contractanta poate ACHIZITIONA „LA PACHET” analizorul cu reactivii compatibili stabilind insa tipul contractului cu respectarea prevederilor art.3 alin.1 lit.n coroborat cu lit.o/Legea 98/2016, pentru situatia in care in caietul de sarcini se solicita si prestarea de servicii de intretinere /reparatii aferente analizorului, iar valoarea estimata trebuie sa cuprinda si costurile aferente inchirierii analizorului, servicilor de intretinere/reparatie, piese de schimb, consumabile aferente, etc, iar aceste costuri sa se regaseasca in propunerea financiara . corectati si in sectiunea II.2.1) 2) II.1.5) se va mentiona : 2)Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 2-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017″ 3) pt. a fi preluat in anunt mentionati si „Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4 ZILE Sectiunea II.2 II.2.1)1) mentionati concret ca, cantitatile mentionate apartin acordului cadru 2) se va mentiona valoarea celui mai mare contract subsecvent conf. Art 20 (8), lit G) din HG 395/2016. Sectiunea III.2.2 III.2.2. Se vor elimina cerintele inscrise in aceasta sectiune intrucat in cazul procedurilor simplificate nu se pot solicita cerinte privind capacitatea economica si financiara conf. art 113 (11) din LG 98/2016. Sectiunea III.2.3a ELIMINATI CERINTA nu partine acestei sectiuni, este corect mentionata in sectiunea III.2.1 b) Sectiunea III.2.3b III.2.3.b) Se vor elimina cerintele completate in aceasta sectiune; in cazul procedurilor simplificate nu se pot solicita cerinte privind Standarde de asigurare a calitatii conf. art 113 (11) din LG 98/2016. Sectiunea IV.4 IV.4.1) REF. Formularul de oferta se va completa cu valoarea aferenta cantitatilor minime si maxime pentru fiecare lot în parte-eliminati referirea la loturi Sectiunea VI VI.4.2 si VI.4.3) fie precizati termenele de exercitare a caii de atac prevazute de art. 6 din Legea 101/2016 la capitolul VI.4.2, fie completati cu serviciul juridic al AC la capitolul VI.4.3. Sectiunea General – Documente 1) Observatiile din fisa de date vor fi preluate si la nivelul strategiei de contractare 2) Justificati alegerea modalitatii speciale de atribuire a contractului, respectiv justificarea acordului cadru (exemplu: justificarea sa evidentieze necunoasterea cantitatilor exacte la momentul demararii procedurii de achizitie).  Țin să precizez că în urma licitației valoarea chiriei lunare ofertate de către câștigătorul licitației este de 1 leu/lună. VI.Referitor la achizițiile de proteze și materiale de osteosinteză, rapoartele finale ale procedurilor de licitație deschisă derulate au fost încărcate în SEAP cum se poate vedea și din printscreen-urile următoare:

PROTEZE:

MATERIALE OSTEOSINTEZĂ:

Referitor la necesarul de proteze și materiale de osteosinteză dl.dr.Niculescu Bogdan, medic coordonator Program Endoprotezare, a dat lămuriri telefonice cu privire la cantitățile necesare perioadelor pentru care se vor încheia acorduri cadru de furnizare.

Aceste perioade sunt:

-pentru materialele de osteosinteză – acordul cadru s-a încheiat pentru o perioadă de 4 ani

-pentru proteze – acordul cadru s-a încheiat pentru o perioadă de 2 ani

Ca urmare a cantităților estimate a fi necesare pentru aceste perioade a reieșit o valoare estimată atât de mare. Dar revin și amintesc că aceasta este doar o valoare estimată și nu înseamnă că se vor achiziționa materiale de întrega valoare. Se vor achiziționa materiale în funcție de solicitările ce vor fi întocmite de către medicul șef din Secția de Ortopedie și coordonatorul Programului Național de Endoprotezare la nivelul Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu.

VII.Legat de achiziționarea Aparatului Roentgen braț C, vă aduc la cunoștință că fișa ce conține caracteristicile tehnice ale oricărui echipament medical este întocmită de către medicul solicitant (așa cum prevede art.2 alin.5 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare). Prin urmare valoarea estimată diferă în funcție de aceste caracteristici tehnice, iar în spatele referatului de necesitate a stat și oferta de preț necesară în vederea stabilirii unei valori estimate. Prin urmare aceste date au fost încărcate în SEAP în cadrul anunțului de participare nr. CN1011328/18.05.2019 cu desfășurare on-line, procedura de achiziție fiind licitația publică deschisă la care avea posibilitatea să se înscrie orice operator economic. În ceea ce privește valoarea estimată de 809,132 lei care, conform articolului de presă, este valoarea estimată pentru un Aparat radiografie brat C, menționăm că aceasta reprezintă valoarea estimată a 2 bucăți, și această licitație finalizându-se prin încheierea unui acord cadru de furnizare cu cantitate minimă și maximă. Valoarea ofertei câștigatoare este de 404,316 lei fără TVA pentru 1 bucata Aparat radiografie braț C (85000 euro fără TVA), cu respectarea caracteristicilor tehnice solicitate de către medicul ce a întocmit referatul de necesitate.

Nu cunosc caracteristicile tehnice pentru care Primăria Tg-Jiu a primit oferta de 75 000 euro fără TVA aferentă Aparatului de radiologie braț C, pentru a le putea compara cu caracteristicile solicitate de unitatea noastră. Nu am primit pînă în acest moment nici o informare din partea Primăriei Tg-Jiu cum că ar fi aprobat alocarea unui buget pentru achiziționarea unui asemenea aparat pentru unitatea noastră.

VIII.În ceea ce privește achiziția Ecografelor (care sunt 3D/4D), detaliile tehnice, la fel ca în cazul tuturor echipamentelor medicale, au fost solicitate de către medicii care au întocmit referatele de necesitate, în spatele estimării valorii stând și oferte de preț primite de la diverși furnizori sau din SEAP. La fel ca în cazul tuturor echipamentelor medicale, procedura de achiziție a fost licitația publică deschisă inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1013697/02.08.2019, cu desfășurare on-line, numărul de ofertanți participanți fiind de 3.Menționăm că se poate observa în cadrul SEAP la rubrica anunțuri de atribuire, valorile cu care au fost atribuite asemenea ecografe și la alte spitale (spre exemplu la Spitalul de Obstetrica Ginecologie Brașov, un ecograf echivalent cu cele achiziționate de către unitatea noastră are o valoare de contract de aproximativ 336000 lei fără TVA, iar exemplele pot continua). Atașez în continuare ofertă de preț din catalogul de produse din SEAP pentru un produs asemănător ca și caracteristici (prețul este fără TVA/buc):  IX. Referitor la achiziționarea firelor de sutură, vă aduc la cunoștință că achiziția s-a finalizat prin încheierea unui acord cadru ce prevedea o cantitate maximă estimată și automat o valoare maximă estimată pentru o perioadă de 4 ani. În urma finalizării procedurii de atribuire, acordul cadru se va încheia pentru cantitatea maximă estimată, dar la prețul unitar existent în oferta financiară câștigătoare, ceea ce înseamnă că valoarea acordului cadru va fi mult mai mică decât cea estimată. În acest sens vă comunicăm că valoarea acordului cadru încheiat este de 3039336 lei pentru întreaga cantitate estimată de fire de sutură, cantitate pe care autoritatea contractantă nu este obligată să o achiziționeze dacă nu are nevoie.

De asemenea precizez că ofertantul câștigător a participat în cadrul procedurii de achiziție chiar cu tipul de fire de sutură exemplificat în articolul de presă (Surgycrill). Spre deosebire de prețurile exemplificate în articolul de presă ca fiind prețuri ferme de vânzare ale producătorului, în urma licitației încheiate de Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, valoarea fără TVA, spre exemplu, a unui fir de sutură resorbabil, fără ac, lung de 150 cm, este de 10 lei fără TVA față de valoarea de 100 lei cu TVA/metru exemplificată).

X.Referitor la achiziția generatorului electric, facem precizarea că suma de 4,5 miliarde reprezintă valoarea estimată pentru 3 bucăți generatoare și nu pentru unul singur. În acest sens, valoarea estimată pentru o bucată este egală cu a generatorului de pe site-ul unde se face trimitere în articolul de presă. XI.În ceea ce privește valoarea estimată de 1,914,000 lei care, conform articolului de presă, este valoarea estimată pentru o Stație de sterilizare cu plasmă, menționez că aceasta reprezintă valoarea estimată a 3 bucăți, și această licitație finalizându-se prin încheierea unui acord cadru de furnizare cu cantitate minimă și maximă. Valoarea ofertei câștigătoare este de 630,100 lei fără TVA pentru 1 bucată Stație de sterilizare cu plasmă.

XII.Referitor la valorile estimate ale procedurilor de achiziție inițiate în SEAP pentru echipamente medicale, care depășesc sumele alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli, menționez ca aceste valori estimate corespund cantităților maxime estimate a fi achiziționate pe perioada derulării acordului cadru și nu valoarea cantităților aprobate  prin lista de investiții din fiecare echipament. În acest sens, contractele subsecvente și comenzile pentru anul 2019 se vor încheia la o valoare cel mult egală cu cea aprobată de către Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Gorj. De asemenea precizăm că valoarea aparatelor nu poate depăși lista de investiții aprobată decât în situația în care se va aproba suplimentarea cantitativă a acesteia. Prin urmare contractele subsecvente sunt încheiate cel mult la valoarea aprobată prin lista de investiții.

De asemenea, achiziția de aparatură medicală, consumabile, etc, se face doar în baza referatului de necesitate întocmit de șeful locului de muncă (secție, compartiment, etc), acesta având obligația, potrivit art.2 alin.5 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, de a menționa în referat valoarea estimată a achiziției precum și caracteristicile tehnice ale produselor solicitate. În acest sens unitatea a emis o procedură operațională privind modalitatea de întocmire a referatelor de necesitate, care a fost transmisă tuturor șefilor de secție sub semnătură pentru aplicare. Revin cu mențiunea că în cazul inițierii unei proceduri ce se va finaliza prin încheierea unui acord cadru, nu este necesară a fi aprobată prevederea bugetară, deoarece acordul cadru nu instituie obligația autorității contractante de a achiziționa produsele respective. EXPLICAȚII CU PRIVIRE LA MODUL DE DEPOZITARE AL REACTIVILOR UTILIZAȚI PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR DE SÂNGE LA PACIENȚII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TG-JIU. Reactivii utilizați pentru efectuarea analizelor medicale sunt depozitați în magazia proprie a laboratorului de analize medicale, în condiții corespunzătoare de mediu (umiditate și temperatură), condiții ce sunt monitorizate zilnic. Reactivii care necesită condiții speciale de temperatură (2-80C) sunt depozitați corespunzător în cele 15 frigidere destinate acestui scop, din cadrul laboratorului de analize medicale.”, potrivit informării Spitalului Județean din Târgu Jiu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com