Şoc! Firma de recrutare nu vrea politicieni în Directoratul CEO!

Firma de recrutare Pluri Consultants România nu vrea să audă de politicieni la conducerea Complexului Energetic Oltenia(CEO). Apartenenţa şi implicarea politică este unul din criteriile de selecţie propuse de firma de recrutare şi se va ţine cont de cât de adânc este angrenat politic un candidat sau altul pentru cele două posturi de membru în Directoratul companiei. Au existat sindicalişti şi chiar politiceni care au anunţat că vor un os de ros la CEO, dar, deocamdată, mai sunt cinci zile până când se încheie depunerea dosarelor.  Salariul de membru în Directoratul CEO depăşeşte 20.000 de lei.

Expunerea politică este clar un criteru

GRUPE DE CRITERII DE SELECȚIE

 • Competențe profesionale specifice sectorului energetic pentru primul post și competențe profesionale specifice sectorului financiar, pentru cel de-al doilea post;
 • Competențe profesionale de importanță strategică;
 • Competențe de guvernanță corporativă;
 • Competențe sociale și personale;
 • Experiență profesională pe plan național și internațional;
 • Reputație personală și profesională;
 • Independență;
 • Expunerea politică;
 • Integritate;
 • Aliniere cu scrisoarea de asteptari;
 • Capacitatea de acțiune și de decizie individuală și colectivă
 • Spirit de echipă

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu în data de 18 septembrie 2017, ora 12.00, pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Proces recrutare membru Directorat al Societatii  Complexul Energetic Oltenia S.A. / Nume si prenume candidat”, la adresa de corespondență a Pluri Consultants România, str. Fabrica de Glucoză, nr. 2-4, complex Caro, sector 2, cod poștal 020285, București, precum și în format electronic, pe adresa de e-mail [email protected] . Depunerea pe suport de hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul anunț de selecție, este obligatorie.  Dosarele de candidatură pe suport hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poștă sau curier la adresa mai-sus menționată.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații pe care îi căutăm pentru a-i recomanda să ocupe cele două posturi de top management aflate în recrutare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 1. Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 2. Cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);
 3. Cunosc o limbă de circulație internațională – engleză, franceză, germană, rusă – nivel minim B2 conform nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine;
 4. Sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;
 5. Sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate de învățământ superior din domeniul tehnic (energetic, electrotehnică, automatizări sau similar) pentru primul post și din domeniul economic pentru cel de-al doilea post de membru al Directoratului; constituie avantaj deținerea unei diplome de studii postuniversitare (MBA sau doctorat);
 6. Au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență de conducere la nivel de top management, acumulată în cadrul unor companii publice sau private cu cifra de afaceri mai mare de 5 Mil. Euro sau echivalent; constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic, precum și activitatea anterioară la nivel de top management în cadrul unei companii cu cel puțin 1.000 angajați (cumulat pe grup);
 7. Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție de conducere din cadrul unor instituții publice sau companii private sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. Nu au fost revocați datorită culpei personale din calitatea de administratori la companii private sau de stat;
 9. Nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de membru al Directoratului Complexului Energetic Oltenia SA;.
 10. Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile săvârșite cu intenție care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției;
 11. Nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 12. Îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Andrei Pavel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com