Prefectul a descoperit că instituțiile de control au făcut verificări de mântuială la Spitalul Județean

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Gorj, în urma verificărilor efectuate de către Corpul de control al prefectului la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, s-au conturat următoarele concluzii ale raportului întocmit de comisia de control de la Instituția Prefectului – Județul Gorj dar și o serie de recomandări pentru remedierea deficiențelor constatate:

Concluziile acțiunii de control

Din evaluarea efectuată cu privire la aplicarea cadrului legal incident, cu aplicabilitate la Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu pentru structura spațial-funcțională depozit central, Comisia de control este în măsură să concluzioneze:

 1. Deși substanțele și preparatele chimice periculoase au un regim special de gestionare, atât Spitalul Județean de Urgență, prin sistemul propriu de control intern managerial, cât și serviciile publice deconcentrate ca instituții cu atribuții de control/supraveghere/reglementare, nu au reușit să identifice, timp de ani de zile, neconformitățile de la cadru legal aplicabil substanțelor și preparatelor chimice periculoase, pentru a dispune măsuri de conformare. Eficacitatea acțiunilor de control poate fi evaluată ca având un nivel scăzut, dată fiind neidentificarea de către structurile/entitățile cu atribuții în domeniu, a problemelor în cursul acțiunilor curente de control planificate, derulate cu repetitivitate, de la data intrării în vigoare a Legii nr.360/2003. Problematica constatată ce ține de ventilație, de microclimat, de structura clădirii depozitului, trebuia identificată de către structurile cu atribuții de reglementare și control cu mult timp în urmă și transpusă în planuri de conformare.
 2. Actele de constatare/autorizare întocmite de instituțiile cu atribuții de control/ reglementare se bucură de prezumția de legalitate și trebuie executate.
 3. Prin magazia centrală a spitalului județean au circulat cu ritmicitate produse și substanțe chimice periculoase, însă din documentul „Listă de inventar” la 30.11.2018 menționat și din „Fișele  de magazie”,  rezultă cu claritate faptul că reactivii care au tranzitat magazia spitalului ( teste de glicemie, teste determinare virus  gripă, etc.) au fost utilizați la secțiile de specialitate ale spitalului și nu în Laboratorul de analize medicale.

RECOMANDĂRILE CORPULUI DE CONTROL AL PREFECTULUI

 1. Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu, în baza atribuției reglementate la art.187, alin.10 , lit. c) și d) din Legea nr.95/2006, va analiza toate abaterile de la cadrul legal aplicabil reținute în actele de constatare ale instituțiilor cu atribuții de control, efectuate la S.J.U. Tg-Jiu în perioada 2018 – prezent, inclusiv abaterile cu privire la condițiile de depozitare a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, îndeplinirea în termen de către managerul S.J.U. a măsurilor rezultate din actele de control și va decide în ce măsură sunt aplicabile prevederile art. 184, lit. m) și j) din aceeași lege.
 2. Prin membrii Consiliului de administrație desemnați de D.S.P. Gorj, se va solicita Comitetului director al Spitalului elaborarea și supunerea spre aprobare a proiectului Programului de dezvoltare al S.J.U. Tg-Jiu, pornind de la toate neconformitățile de structură funcțională, constatate în timp de instituțiile cu atribuții de control, în special I.T.M. și D.S.P. Gorj; Programul de dezvoltare al Spitalului va fi supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Gorj, iar acesta va sta la baza stabilirii proiecțiilor bugetare anuale și multianuale ale unității sanitare.
 3. Consiliul de administrație va completa R.O.F. –ul la secțiunea corespunzătoare cu modalitatea concretă de formalizare a deciziilor și circuitul acestora la structurile funcționale ale Spitalului și, totodată, se vor lua măsuri ca acest organism colectiv de conducere să joace un rol activ în îndeplinirea tuturor atribuțiilor conferite de lege.
 4. Prin hotărâre a Colegiului prefectural se va stabili cadrul organizatoric pentru exercitarea în Comisii mixte a unor acțiuni de control având ca temă Gestiunea substanțelor periculoase la nivelul județului Gorj.
 5. Ordinul prefectului de constituire a Comisiei tehnice de analiză în domeniul autorizării, avizării și analizării documentațiilor de mediu va fi actualizat și va urmări, pe cât posibil, structura ordinului de constituire a comisiei la nivel central, iar la nominalizarea personalului se va avea în vedere ca acesta să facă parte din structurile cu atribuții în domeniul mediului.
 6. D.S.P. Gorj va analiza necesitățile de personal de specialitate (medic epidemiolog) pentru procesul de autorizare sanitară de funcționare în raport cu complexitatea domeniului, fondul de timp alocat unei autorizări și numărul ASF-urilor emise în perioada 2018-2019 și va face modificări de structură funcțională, astfel încât, în cazul spitalelor publice, să se aloce un număr suficient de personal de specialitate și un fond de timp adecvat pentru identificarea tuturor neconformităților de structură funcțională cu ocazia autorizării.
 7. D.S.P. Gorj va iniția forme și instrumente de control adecvate pentru a gestiona potențiale conflicte de interese în activitatea de autorizare, inspecție și administrare a spitalelor.
 8. A.P.M. Gorj va reanaliza procesul de autorizare în raport cu Cap. V – Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase din documentația de autorizare, și va asigura înscrierea în autorizațiile de mediu, la rubricația respectivă, a Listei oficiale cu substanțele și preparatele chimice periculoase, înregistrate la unitate la momentul autorizării.
 9. G.N.M.-S.C.J. Gorj va reanaliza procesul de inspecție și se va asigura că aceste constatări înscrise în actele de inspecție se bazează pe documente probante.
 10. I.T.M. Gorj va analiza posibilitatea ca planificarea inspecțiilor să includă și efectuarea unor inspecții periodice ale unităților sanitare care au transmis listele cu substanțele și preparatelor chimice periculoase.
 11. Toate serviciile publice deconcentrate cu atribuții de inspecție își vor completa practica de lucru în sensul sesizării consiliilor de administrație ale spitalelor publice atunci când, din actele de constatare, reies abateri care afectează sănătatea populației în sensul art. 184, lit. j) din Legea nr.95/2006, republicată și actualizată, și atunci când, în procesul de urmărire a măsurilor stabilite prin actele de constatare, se constată că acestea nu au fost implementate de conducerea executivă a spitalelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com