Peste un milion de absențe în școlile din Gorj

La nivelul județului Gorj în anul școlar 2021-2022 au funcționat următoarele unități școlare subordonate Inspectoratului Școlar:

 • 109 instituții de învățământ cu personalitate juridică-învățământ de stat ( anexa 1) ( 323 de structturi-unități școlare arondate acestora)
 • 8 instituții de învățământ particular ( anexa 2)
 • 5 instituții școlare conexe (anexa 3): Palatul Copiilor, Casa Corpului Didactic, Clubul Sportiv Școlar, Centrul de Excelență, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.
 • TOTAL: 440 instituții de învățământ de stat și particulare, cu personalitate juridică/ arondate

În vederea reducerii absenteismului școlar la nivelul județului Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj a elaborat proceduri prin care s-a urmărit monitorizarea absenţele elevilor de la unitătile de învăţământ preuniversitar din Judetul Gorj, la toate disciplinele studiate, fie ele CDS – Curiculum la decizia şcolii,sau TC – Trunchi comun, cât și conştientizarea importanţei centralizării absenţelor, în vederea utilizării acestei statistici ca instrument de lucru în demersul reducerii absenteismului şcolar.

Obiective și acțiuni specifice pentru prevenirea absenteismului:

 • Creşterea gradului de cuprindere a copiilor şi a tinerilor, pentru toate nivelurile de învăţământ;
 • Creşterea nivelului de conştientizare în rândul elevilor privind riscurile la care aceştia se expun prin refuzul de a frecventa cursurile educativ-formative;
 • Identificarea tipurilor de absenteism practicate de către elevi şi luarea de măsuri adecvate de către factorii responsabili pe linie educativ-formativă, din fiecare instituţie şcolară de pe raza judeţului, în funcţie de aceste tipuri de absenteism, prin personalizări (psiholog, psihopedagog, diriginte, cadre didactice, director instituţie):
 • absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau la mai multe);
 • absenteism generalizat (dacă fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată – prefigurează abandonul şcolar);
 • căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra sau extra şcolară);
 • dorinţa de a fi cu partenerul ( manifestată şi evidentă în general la adolescenţi);
 • atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem (frica de permanenţă, conduită de tip evazionist – forme de evadare fizică şi psihologică din situaţia percepută ca fiind traumatizantă).

         Realizarea unui mediu educational stimulativ pentru elevi  prin:

–           diversificarea şi atractivitatea activitătilor extracuriculare; promovarea cooperării în clasă astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să                                      experimenteze succesul;

–           menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă  efectivă pentru toţi elevii;

–           sistem echitabil de recompense/sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor – nota                              să fie doar o măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului;

–           evitarea constituirii în clase a unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea celor                           care nu aparţin elitei;

–           metodele de predare să propună o învăţare atractivă;

–           creşterea responsabilizării cadrelor didactice;

         Deschiderea şcolii către comunitate şi diversificarea proiectelor de parteneriat cu actorii de la nivelul comunităţii prin:

–           implicarea reală a structurilor comunitare consultative în prevenirea abandonului şcolar şi soluţionarea unor cazuri concrete ale comunităţii din care fac parte (oameni de afaceri locali, consilieri locali, poliţişti, cadre didactice, medic, preot);

–           colaborarea prin parteneriate interinstituţionale cu autorităţile locale – Poliţia de Proximitate, Jandarmeria, alte asociaţii sau ONG-uri;

Acţiuni la nivel judeţean:

–           Colectarea lunară, până la data de 15 a fiecărei luni de la fiecare unitate şcolară a numărului de absenţe.

–           Monitorizarea frecvenţei la ore a elevilor, a activităţilor de consiliere cu părinţii şi a măsurilor întreprinse la nivelul unităţilor de învăţământ, în scopul prevenirii şi reducerii absenteismului şi                                                            abandonului şcolar, prin inspecţii tematice derulate de ISJ Gorj.

–           Analiza în şedinţele de lucru cu directorii unităţilor de învăţământ a problemei frecvenţei şcolare                            și a abandonului şcolar.

Acţiuni la nivel de unitate şcolară:

–           Elaborarea unei proceduri de monitorizare a absenţelor la nivelul unităţii de învăţământ.

–           Realizarea unei baze de date cu elevii care prezintă risc prin prisma fenomenului absenteismului             școlar.

–           Respectarea normelor din R.O.F.U.I.P. şi din Regulamentul de ordine interioară al şcolii privind motivarea absenţelor şi sancţionarea/recompensarea elevilor în raport cu comportamentul civic  adoptat de aceştia.

–           Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor absenteismului.

–           Realizarea unor planuri de intervenţie personalizate prin cooperarea dirigintelui cu profesorii  clasei, cu psihologul şcolii şi cu părinţii.

Acţiuni la nivel judeţean şi de unitate şcolară:

–           Implementarea şi continuarea programelor/proiectelor/campaniilor care au avut eficacitate, prin implicarea tuturor instituţiilor şi organizaţiilor cu rol în protecţia şi promovarea drepturilor copilului

–           Familiarizarea profesorilor cu tehnici de învăţare activă şi interactivă pentru a creşte atractivitatea orelor de curs; promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul.

–           Diversificarea activităţilor educative din cadrul orelor de consiliere şi orientare şi implicarea elevilor în activităţi/proiecte extraşcolare, programe de petrecere a timpului liber;

–           Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie și Jandarmerie în scopul susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare grave, absenteism ridicat, etc.

–           Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, orientare şcolară şi consiliere profesională

–           Derularea de programe de consiliere individuală/ de grup a elevilor cu risc/absenteism şcolar, corelate nevoilor individualizate ale acestora

–           Derularea de programe de consiliere individuală/ de grup a părinţilor elevilor cu risc de absenteism şcolar; responsabilizarea părinţilor prin implicarea în activităţtile şcolare astfel încât dezinteresul unor părinti să fie diminuat.

Acţiuni la nivel judeţean şi de unitate şcolară:

–           Formarea unor echipe interinstituţionale din reprezentanţi ai I.S.J. Gorj, I.P.J. Gorj, I.J.J. Gorj, D.G.A.S.P.C., cu atribuţii în monitorizarea şi diminuarea absenteismului în mediul şcolar ( ex: E.I.L.)

–           Încheierea unui parteneriat la nivel local între unităţile de învăţământ – poliţia locală – jandarmerie- asociaţiile de părinţi – alte instituţii cu rol în promovarea şi protecţia drepturilor copilului, cu sarcini clare pentru fiecare partener.

 

Descrierea și interpretarea datelor: Fenomenul de absenteism:

În anul școlar 2021-2022, statistica absențelor a fost următoarea:

Septembrie 2021 : 54998 absențe din care motivate 33816,

Octombrie 2021 : 139782 absențe din care motivate 76548,

Noiembrie 2021 : 115075 absențe din care motivate 53107,

Decembrie 2021 : 110402 absențe din care motivate 47689,

Ianuarie 2022 : 127239 absențe din care motivate 70740,

Februarie 2022 : 200238 absențe din care motivate 104116,

Martie 2022 : 213596 absențe din care motivate 111482,

Aprilie 2022 : 83363 absențe din care motivate 41052,

Mai 2022: 149601 absențe din care motivate 72130,

Iunie 2022 : 28330 absențe din care motivate 10220

 

La încheierea anului școlar 2021-2022, situația privind notele scăzute la purtare și a elevilor exmatriculați a fost următoarea:

Note scăzute la purtare sub 7, învățământ gimnazial : 39,

Note scăzute la purtare sub 7, învățământ liceal : 237,

Număr elevi exmatriculați, învățământ gimnazial : 0,

Număr elevi exmatriculați, învățământ liceal Zi : 42,

Număr elevi exmatriculați, învățământ liceal seral : 177

La începutul anului școlar 2021-2022 potențiali beneficiari de bursă profesională erau 1490 elevi.

Situația beneficiarilor de bursă profesională,  pe luni, a fost următoarea:

Septembrie 2021: 1482 elevi,

Octombrie 2021 : 1393 elevi,

Noiembrie 2021 : 1236 elevi,

Decembrie 2021 :1232 elevi,

Ianuarie 2022 : 1207 elevi,

Februarie 2022 : 1157 elevi,

Martie 2022 : 1086 elevi,

Aprilie 2022 : 1138 elevi,

Mai 2022: 1159 elevi,

Iunie 2022 : 1142 elevi,

Iulie 2022 : 1132 elevi.

 

Pentru anul școlar 2022-2023, Inspectoratul Școlar Județean Gorj are, ca prioritate în ceea ce privește absenteismul, luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru diminuarea acestuia:

 1. Elaborarea planului operațional pentru anul în curs pentru prevenirea absenteismului atât la nivel județean cât și la nivelul fiecărei unități de învățământ,
 2. Activități specifice la nivelul clasei, cu invitați din sectorul Antidorg, Poliție, CJRAE,
 3. Parteneriate între entitățile școlare de la nivelul județului, dar și de la nivel regional și național
 4. Implicarea cadrelor didactice în activități de formare de profil,
 5. Dezbateri/ activități de consiliere cu elevi-părinți-profesori pe tema Absenteismului,
 6. Monitorizarea permanentă prin comisiile de profil constituite la nivelul fiecărei instituții școlare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com