Peste 84.000 de cărți funciare înregistrate în Gorj prin programul național de cadastrare

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, juridică și economică, de importanță națională a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul țării. În considerarea acestor atribuții, ANCPI împreună cu toate oficiile teritoriale gestionează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), program instituit în temeiul prevederilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 – 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile sau, surse financiare alocate din bugetele unităților administrativ – teritoriale.

 

Scopul PNCCF constă, conform legii, în următoarele:

  • înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
  • realizarea planului cadastral al imobilelor din cadrul fiecărei unități administrativ-teritoriale;
  • deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale din România.

 

Beneficiile implementării PNCCF:

  • Accelerarea înscrierii gratuite a tuturor imobilelor, cu prioritate în extravilan, ceea ce va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor și suprafeței acestora și la sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură, precum și la dezvoltarea comunităților locale;
  • Atragerea investitorilor în agricultură, ca urmare a clarificării situației juridice şi tehnice a tuturor terenurilor agricole, prin emiterea ulterioară a tuturor titlurilor de proprietate;
  • Realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public şi privat al unităților administrativ – teritoriale și al statului român;
  • Actualizarea situației juridice a imobilelor, prin dezbaterea succesiunii defuncților ale căror imobile au făcut obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică  și scutirea de la plata onorariilor notariale a certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, onorarii care vor fi achitate de ANCPI;
  • Consemnarea situației reale în registrele de evidență ale primăriilor cu privire la terenuri, construcții și proprietari, ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate pentru toate terenurile și construcțiile;
  • Realizarea unei baze reale de impozitare a imobilelor.

PNCCF se finanțează din:

– Venituri proprii ale ANCPI;

– Fonduri externe nerambursabile ( Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” , Axa prioritară 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară;

– Surse financiare alocate din bugetele unităților administrativ-teritoriale, care ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică sunt cofinanțate de către ANCPI.

 

În baza art.9 alin.(345 ) din legea nr.7/1996, republicată, cu modificări a cadastrului și publicității imobiliare,  Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief şi, după caz, coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de gradul de acoperire prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Gorj ( anexa nr.1).

După ce inițial lucrările de cadastru sistematic s-au desfășurat doar în  unități administrativ-teritoriale în integralitatea lor, pentru  eficientizarea lucrărilor, începând cu anul 2016 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică și pe sectoare cadastrale, finanțate din fondurile proprii ale ANCPI, în acest moment derulându-se cea de-a VII-a etapă de finanțare.

Sumele finanțate în cadrul fiecărei etape de finanțare se regăsesc în anexa nr.2.

 

Există anumite deficiențe în ceea ce privește implicarea  autorităților locale  în încheierea și derularea contractelor  de finanțare și ulterior a contractelor de prestări servicii, prin PNCCF. Astfel, colaborarea a fost în anumite situații dificilă atât din lipsa  personalului de specialitate din cadrul primăriilor, cât și din lipsa de implicare corespunzătoare a primăriilor în  contractarea lucrărilor de înregistrare sistematică și ulterior urmărirea derulării contractelor de prestări servicii .

Primăriile asigură administrarea la nivel local a terenurilor din respectivele unități administrativ-teritoriale, participarea primăriilor la procesul de înregistrare a proprietăților fiind esențială în special prin punerea la dispoziția executanților a informațiilor cu privire la imobile și proprietarii/deținătorii/administratorii acestora.

De asemenea, este important ca primăriile să participe la identificarea proprietăților prin reprezentanți, să informeze corect și la timp cetățenii și să asigure participarea acestora la lucrări cu scopul de a înregistra complet și corect informațiile aferente proprietăților.

Autoritățile și instituțiile publice care dețin imobile în UAT-urile care fac obiectul înregistrării sistematice, conform prevederilor art.12 alin.2 din legea nr.7/1996, republicată și modificată, a cadastrului și publicității imobiliare: ”(2) … au obligaţia de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale, gratuit, datele, informaţiile şi copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informaţionale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrările sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciară.”  Neparticiparea acestora la procesul de identificare a imobilelor și stabilirea limitelor acestora conduce deseori la tergiversarea procesului și înregistrarea incompletă a informațiilor privitoare la imobile.

Până la această dată, în județul Gorj, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale sau la nivel de întreg UAT, au fost înființate 84347 cărți funciare.

Situația lucrărilor realizate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, precum și la nivel de unitate administrativ-teritorială în integralitatea sa este redată în anexa nr.3.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com