O mie de proprietari expropriaţi şi 3,8 milioane de lei despăgubiri pentru extinderea Carierei Roşiuţa

Extinderea Carierei Roşiuţa va presupune o mie de exproprieri şi acordarea de despăgubiri de 3,8 milioane de lei. Până recent a fost în dezbatere publică un

Proiect Hotarare a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul  lucrării de utilitate publică de interes naţional “ Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000 milioane tone/an”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) lit. d) şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 -Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national,conform variantei finale a studiului de fezabilitate,” Deschiderea şi punerea în exploatare a   Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000 milioane tone/an” ,potrivit planului cu amplasamentul/ planurilor  topografice  prevăzute în anexa nr.1*).

 

Art.2-Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe  amplasamentul  lucrării de utilitate publică de interes naţional ” Deschiderea şi punerea în exploatare a   Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000 milioane tone/an”,  expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia” -S.A.

 

Art. 3- Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzută în anexa nr.2.

 

Art.4- Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza localităţii Mătăsari, judeţul Gorj, în cuantum total de 3.841.000,85 lei în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018, cu modificarile si completarile ulterioare și  sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul  aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei, la capitolul  81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 55 „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat”.

 

Art.5-Suma de 3.841.000,85 lei se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, de către reprezentantul expropriatorului într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

 

Art.6 -Ministerul Energiei, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia” – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie  coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7-Planul amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

 

Istoricul Carierei

Cariera Roşiuța din cadrul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. – societate înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr.1024/2011 prin fuziunea prin contopire a S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.,  S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.,  S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia S.A.  Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este succesoarea în drepturi şi obligaţii a fiecărei societăţi fuzionare.

Cariera Roşiuța de Jiu este situată în judeţul Gorj, pe teritoriul comunelor Ciuperceni, Mătăsari, Slivilești şi al oraşului Motru.

Lucrările de deschidere ale carierei Roşiuța au început în anul 1982, pe baza documentației „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 to/an“lignit, simbol 705-170a/1983 și aprobată cu Decretele nr.185/1982 și 51/1983.

În anul 1999, au fost elaborate  primele documentații necesare obținerii licenței de exploatare conform Legii minelor nr.61/1998. Aceste documentații au fost actualizate în anii 2007, 2011 și 2016 ca urmare a modificărilor survenite în activitatea de exploatare.

Pentru cariera Roșiuța a fost acordată licența de exploatare nr.3497/24.06.2002, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2007.

Durata de concesionare pentru realizarea lucrărilor de exploatare  este de 20 de ani.

Obiectivul de investiții a fost analizat în cadrul documentației ”Plan de amenajare a teritoriului zonal intercommunal pentru orașul Motru și comunele Ciuperceni, Mătăsari și Slivilești”, care a fost avizat  de Ministerul Transporturilor , Construcțiilor și Turismului cu avizul nr. 1/2004,  și aprobat anterior prin Hotărârea nr.2/2002 de  Consiliul Județean Gorj și avizul unic nr.2/2002 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

În anul 2011, s-au întocmit documentațiile pentru extinderea perimetrului de exploatare la 18,665  kmp. Aceste documentații, întocmite de SC ICSITPML SA Craiova, avizate de către Complexul Energetic Oltenia SA, sunt depuse la ANRM pentru obținerea prelungirii licenței carierei Roșiuța până în anul 2027.

Având în vedere cele menționate mai sus, pentru continuarea activității în vederea exploatării raționale și valorificării superioare a zăcământului în concordanță cu cererea de lignit și energie la nivel national, se impune aplicarea prevederilor Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local, cu modificările și completările ulterioare.

Suprafața totală a perimetrului minier Roșiuța este de 1866,5 ha, din care până în prezent s-a ocupat o suprafață de 558,06 ha.

Suprafața de teren ce urmează a fi afectată de lucrări miniere este de 132,868 ha, ceea ce coincide cu coridorul de expropriere.

Pentru desfăşurarea  activităţii de extracţie a lignitului este necesară  ocuparea şi scoaterea din circuitul  economic  a unor suprafeţe de terenuri agricole, silvice, păşuni, fâneţe, livezi, etc., aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice.

Dobândirea folosinței si a accesului la terenurile pe care se efectueaza activităţi miniere se realizează în conformitate cu dispozitiile Legii minelor nr.85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a „Regulamentului privind desfăşurarea negocierilor pentru dobândirea folosinţei  si  accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere”, aprobat prin Hotărârea Directoratului nr.94/07.11.2017.

În conformitate cu prevederile regulamentului mentionat, achizitia terenurilor se realizează pe bază de negociere directă între companie si proprietarii privaţi.             Această procedură de negociere a dus la blocaje ale activităţii carierelor deoarece, proprietarii au pretenţii financiare exagerate faţă de valorile rezultate din rapoartele de evaluare sau refuză efectiv înstrăinarea proprietăţii.

De asemenea, solicită colateral angajarea de rude care nu au nicio specializare sau vreo meserie dintre cele pentru care poate angaja Complexul Energetic Oltenia, sau creşteri salariale pentru personalul din societate, rude ale proprietarilor sau preţuri foarte mari.

O alta problemă care a generat această stare de blocaj o reprezintă lipsa actelor de  proprietate sau litigiile dintre moştenitori privind succesiunea asupra bunurilor deţinute în comun, iar în lipsa actelor de proprietate compania este în situaţia de a nu putea încheia contractele de vânzare-cumpărare cu respectarea prevederilor legale, în formă autentică.

În aceste condiţii, se înregistrează  numeroase staţionări ale utilajelor de carieră, schimbarea fronturilor de lucru şi modificări ale circuitelor de transport, care influenţează negativ nivelul producţiei de cărbune şi determină implicit creşterea costurilor de producţie.

Astfel, Complexul Energetic Oltenia este în prezent în situaţia în care există riscul de nu se putea asigura combustibilul necesar pentru funcţionarea termocentralelor, a caror producţie de energie este indispensabilă Sistemului Electroenergetic National, sau daca aceste termocentrale nu ar putea furniza energie electrică, consecinţa ar fi cresterea pretului energiei la consumatorul final cu impact în economia naţională.

Toate aceste aspecte de natură obiectivă care au împiedicat preluarea prin forţe proprii de către Complexul Energetic Oltenia a terenurilor necesare realizării investiţiei, a determinat iniţierea demersurilor pentru declararea obiectivului ,, Deschiderea şi punerea în exploatare a   Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000  tone/an”  ca fiind utilitate publică de interes naţional.

În acest context, pentru ocuparea terenurilor necesare lucrărilor miniere a devenit imperativă aplicarea prevederilor Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării lucrãrilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare.

În conformitate cu art. 2  alin.(1), lit. e) din  Legea nr. 255/2010, sunt declarate de utilitate publică „lucrările  miniere  de  interes  naţional  pentru  exploatarea  zăcămintelor  de  lignit  care  se  execută  în  baza unei  licenţe  de  exploatare  de  către  operatori  aflaţi  sub autoritatea  Ministerului  Energiei, în calitate de minister de resort”.

Astfel, în vederea continuării lucrărilor miniere se impune declanşarea procedurilor de expropriere prin elaborarea, în temeiul art.5, alin.(1) din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, a hotărârii Guvernului prin care se aprobă amplasamentul lucrării şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,, Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o  capacitate de 3.000.000  tone/an”.

Indicatorii tehnico-economici au fost reaprobaţi în conformitate cu dispoziţiile art. 49 alin. (1) si (2), art. 50 din Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, prin ordin al ordonatorului principal de credite. Activitatea de exploatare a  zăcămintelor de  lignit este o activitate deosebit de  complexă care se desfăşoară pe suprafeţe mari de teren, proprietate  privată a cetăţenilor, proprietate publică şi privată a  statului aflată în administrare, fapt  pentru care operatorul economic  implicat în exploatarea zăcământului  de lignit întâmpină greutăţi în  preluarea terenurilor necesare  execuţiei lucrărilor miniere, iar  parcurgerea procedurilor de  obţinere a acestor terenuri produce  întârzieri majore în derularea  execuţiei lucrărilor şi pregătirii  fronturilor de lucru, implică costuri  foarte mari care au ca rezultat  creşterea preţului tonei de lignit şi  imposibilitatea asigurării cantităţii de  lignit necesară producerii energiei  electrice.

Având în vedere punerea în  aplicare a Programului de  guvernare, a Strategiei  energetice a României pentru  perioada 2007-2020 corelată cu  Strategia industriei miniere, şi luând în considerare necesitatea  de a adopta de urgenţă o  serie de măsuri în vederea  accelerării procedurii de  expropriere pentru cauză de  utilitate publică de interes  naţional a terenurilor  necesare lucrărilor miniere  pentru exploatarea  zăcămintelor de lignit şi  producerii de energie  electrică, se impune elaborarea şi promovarea unui act normativ pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea exproprierii tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, pentru a fi supus  aprobarii Guvernului. Coridorul de expropriere reprezintă perimetrul minier aprobat prin licenţa de exploatare în care urmează a se executa lucrări miniere necesare activităţii de exploatare a zacamântului de lignit.

Activitatea minieră în cariera Roşiuța îndeplineşte toate condiţiile impuse de Legea 255/2010 şi anume:

– aparţine operatorului economic Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., societate administrată în sistem dualist, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei;

– lucrările miniere de extracţie a lignitului sunt de interes naţional;

– lucrările miniere sunt declarate prin legea nr. 255/2010 de utilitate publică, întrucât se desfăşoară în baza licenţei de exploatare 3496/24.06.2002, operatorul economic, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., fiind sub autoritatea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort.

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare s-a întocmit avându-se in vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit dispoziţiilor  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare coroborate cu prevederile art. 8 alin.(1) din  Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora „expertul evaluator (…) este obligat să se raporteze la expertizele intocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, portivit Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare”.

De asemenea deoarece legea generala in materia despagubirilor este Legea 33/1994, evaluatorul la stabilirea cuantumului despagubirilor a fost obligat sa tina cont de prevederile art. 26  alin. (1) și (2) din Legea 33/1994 unde se prevede că:

,, (1) Despăgubirea se compune din valoarea reală a imobilului şi din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane îndreptăţite.

(2) La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia.”.

Aceasta obligaţie este in conformitate cu prevederea art. 22 alin. (3) din Legea 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cuprinsul rapoartelor de evaluare a fost calculată si valoarea imobilului conform raportului de expertiză al notarilor publici, fiind prezentata o situatie comparativa a valorilor rezultate. Aceasta obligaţie este in conformitate cu prevederea art. 22 alin. (3) din Legea 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cuprinsul rapoartelor de evaluare a fost calculată si valoarea imobilului conform raportului de expertiză al notarilor publici, fiind prezentata o situatie comparativa a valorilor rezultate.

Se precizează ca valoarea rezulta in urma calculului matematic, folosind valorile din ,,Studiul de piata privind valorile minime de circulaţie ale proprietăţilor imobiliare din judeţele Dolj, Gorj, Olt şi Mehedinţi pentru anul 2017”, nu reprezinta valoarea de piata a imobilului.

Studiul elaborat pentru Camera Notarilor Publici Craiova precizeaza ca  valorile de circulaţie ale proprietăţilor imobiliare din judeţele Dolj, Gorj, Olt şi Mehedinţi pentru anul 2017 sunt orientative (pentru proprietăţi imobiliare de tip rezidenţial, comercial şi industrial),  pentru uzul Birourilor Notariale, având în vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal, reprezentând un studiu al pieţei imobiliare locale, bazat pe analiza pieţei imobiliare în prezent şi pe anticiparea evoluţiei viitoare.

Aceste valori reprezinta  baza de calcul minimă pentru impozitul datorat la transferul  dreptului de proprietate în conformitate cu articolul 771 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal.

În cadrul Studiului este menţionat ca ˝utilizarea valorilor cuprinse în ghid ca referinţă în rapoartele de evaluare sau ca justificare a preţului unor tranzacţii mobiliare de către persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomandă, deoarece abaterile pot fi semnificative, având în vedere că evaluarea unei proprietăţi imobiliare, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, presupune identificarea proprietăţii imobiliare şi efectuarea inspecţiei tehnice a acesteia.˝

De asemenea în studiul menţionat se precizează că: referitor la utilizarea ,,Studiului cuprinzând valorile de circulaţie ale proprietăţilor imobiliare din judeţele Dolj, Olt, Gorj şi Mehedinţi” pentru aplicarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesara realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, autorul ghidului, recomandă întocmirea unui raport de evaluare specific şi detaliat pentru bunul imobil care va face obiectul Legii nr. 255/2010.

În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 cu modificările şi completările ulterioare, sumele individuale au rezultat în urma rapoartelor de evaluare efectuate de un evaluator, membru ANEVAR.

Tinand cont de prevederile art. 26 din Legea 33/1994, valoarea estimata prin rapoartele de evaluare a terenurilor cu destinatie agricola a fost realizata prin metoda comparatiei directe avand in vedere valori tranzactionate prin contracte de vanzare cumparare ferme, pentru imobile similare din perimetrul minier Rosia de Jiu.

Valorile estimate nu contin elemente non-imobiliare (despagubiri pentru culturi anuale, uzufruct pentru plantatii de pomi si vita de vie, etc ).

Valoarea estimata prin rapoartele de evaluare a terenurilor cu destinatie forestiera  a fost realizata tot prin metoda comparatiei directe, avand in vedere valori tranzactionate prin contracte de vanzare cumparare ferme, pentru imobile similare din perimetrul minier Rosia de Jiu.

Valorile estimate  contin elemente non-imobiliare (volumul si valoarea masei lemnoase pe picior la data evaluarii, precum si volumul si valoarea diferentei de crestere pana la varsta exploatabilitatii tehnice a arboretului de pe terenul forestier .

Masa lemnoasa pe picior este volumul actual al arboretului existent la data evaluarii, pe care proprietarul nu o poate valorifica din cauza restrictiilor impuse de regimul silvic. Acest volum poate fi valorificat de expropriator, dupa obtinerea avizelor si acordurilor necesare scoaterii terenurilor din circuitul silvic, iar contravaloarea se va întoarce la bugetul de stat.

Diferenta de crestere reprezinta valoarea lemnului care poate fi acumulat de arboretul de pe terenul forestier, de la data raportului pana la varsta exploatabilitatii tehnice, cand caracteristicile cantitative si calitative ale lemnului ajung  la valori optime.

Asadar rapoartele de evaluare au tinut cont de toate prevederile legale respectandu-le întocmai, iar calculul despagubirilor s-a realizat in conformitate cu prevederile art 26 din Legea 33/1994, aceasta fiind de altfel si practica instantelor de judecata la stabilirea despagubirilor.

Dacă pe coridorul de expropriere s-ar identifica inclusiv imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de protecţie a acestora, pentru expropriere, precum şi pentru orice intervenţii asupra unor astfel de imobile, sunt aplicabile inclusiv prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare – în special, art. 10 alin.(3), art. 11, art. 54 şi art. 55 alin.(1) lit. a), e) şi f).

În raport de prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 şi a art. 34 din Legea nr. 255/2010, în coridorul de expropiere nu au fost identificate imobile cu destinaţia de locuinţă.

 

Prin promovarea actului normativ se propune:

  1. aprobarea amplasamentului lucrării ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuța, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000  tone/an”,  potrivit documentaţiei topo – cadastrale prevăzute în anexa nr.1.
  2. aprobarea declanşării procedurilor de   expropriere  a   tuturor  imobilelor, aprobarea listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza comunei Mătăsari  din județul Gorj.

iii. Suma de 3.841.000,85 lei aferentă  imobilelor prevazute în  anexa  nr.1 rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completarile ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011.

 

Este de aşteptat ca proiectul de Hotărâre să fie aprobat până la finalul anului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com