O instituţie de elită din Gorj face angajări!

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoria nr. 7A, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de salvator montan, gradul I la Serviciul Financiar –Contabilitate, Achiziţii Publice, Tehnic-Salvare, Turism-Administrativ şi Relaţii Publice, pe perioadă nedeterminată. Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitate şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Gorj.

Dosarul de concurs va conţine:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor

specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 1. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în

specialitatea studiilor, în copie;

 1. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare profesiei, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 2. curriculum vitae.

În cazul documentului prevăzut la pct. 5, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Sediul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, dna. Urbanek Florentina, telefon

0253222555/0253221555.

 1. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la

concurs

 1. Condiţii generale

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la

Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului

Economic European şi domiciliul în România;

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT-SALVASPEO GORJ

str. Victoria nr. 7A , Tg.Jiu, Gorj

email: [email protected] ; web : www.salvamontgorj.ro

tel. 004 0253 222555 ; fax. 004 0372251619

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 7. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post

Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

– minimum studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să posede atestat de salvator montan în perioadă de valabilitate;

– vechime în activitatea de salvator montan (angajat sau voluntar) de minimum 4 ani;

– să posede permis conducător auto categoria B.

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, astfel:

– proba practică în data de 04 iunie 2018, ora 10,00;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Bibliografie stabilită pentru concurs:
 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi

organizarea activităţii de salvare în munţi;

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010, cu modificările şi completările ulterioare – sursa

www.salvamontgorj.ro;

 1. Manual ,,Salvatorul montan, profesie, calificare, certificare” – sursa www.salvamontgorj.ro;
 2. Calendarul de desfăşurare a concursului
 3. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Serviciului Public Județean SALVAMONT Gorj, în termen

de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv până la data de 22 mai 2018 (inclusiv).

 1. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

– selecţia dosarelor de concurs, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de

depunere a dosarelor;

– proba practică, 04 iunie 2018, ora 10,00;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

 1. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

 1. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului.
 2. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.

6. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com