Jandarmii gorjeni recrutează noi cadre

Pentru sesiunea de admitere 2018 şi ianuarie 2019 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un nr. 1465 locuri din care 700 locuri pentru sesiunea ianuarie 2019 în instituţiile  de învăţământ  ale M.A.I. după cum urmează:

 1. a) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

– 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

–          43 locuri alocate Jandarmeriei Române;

–          6 locuri alocate SPP;

–          1 loc alocat SIE;

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

 1. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani:

SESIUNEA DE ADMITERE AUGUST – SEPTEMBRIE 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):

 

SESIUNEA DE ADMITERE IANUARIE 2019:

– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

         317 locuri alocate Jandarmeriei Române;

         25 locuri alocate S.I.E.

         8 locuri alocate S.P.P.

 

 1. c) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni:

SESIUNEA DE ADMITERE AUGUST – SEPTEMBRIE 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi):

 

SESIUNEA DE ADMITERE IANUARIE 2019:

– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

         335 locuri alocate Jandarmeriei Române;

         15 locuri alocate S.I.E.

 

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 166 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:

 1. a) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 21 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

o          2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete;

o          1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu;

o          1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN;

o          2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto;

o          2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică;

o          5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe contabilitate;

o          8 locuri – Administraţie publică – Logistică;

 

 1. b) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică

 

 1. c) Academia Tehnică Militară Bucureşti – 33 locuri alocate M.A.I. conform următoarelor specialităţi, astfel:

o          4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;

o          7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN;

o          2 locuri – Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi;

o          5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;

o          3 locuri – Echipamente şi siteme de comandă şi control pentru autovehicule;

o          4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate;

o          3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;

o          5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

 1. d) Institutul Medico-Militar – 12 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg Mureş).
 2. e) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate M.A.I. (IGAV)

o          10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi

o          3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;

 1. f) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate M.A.I.:

o          2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie –Electromecanică navală;

o          4 locuri – Inginerie electrică – Electormecanică

 

 1. g) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – 8 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

o          5 locuri – Auto;

o          1 loc – Tehnică de comunicaţii;

o          1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice;

o          1 loc – Administrare sisteme / reţele de comunicaţii / informatică.

 1. h) Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”– 5 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel: Aeronave şi motoare de aviaţie.

 

 1. i) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – 66 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

o          7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană;

o          11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală;

o          8 loc – Comunicaţii navale şi observare semnalizare;

o          12 loc – Motoare şi maşini navale;

o          28 loc – Motoare şi instalaţii electrice navale;

Repartizarea pe structuri beneficiare se face în limita locurilor prevăzute acestora pe arme şi specializări după desfăşurarea concursurilor, în ordinea strict descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiuni elevului/studentului.

SITUAŢII CARE DETERMINĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

–           Nu depun în termenul limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

–           Încearcă sau fraudează prin orice mijloace activitatea de recrutare şi selecţie;

–           Nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii candidatul respectiv pierde  locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

 

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Condiţii suplimentare

 1. Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către:
 2. a) candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” Bucureşti din cadrul Spitalului Militar Central;
 3. b) candidaţii la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa care efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Candidaţii vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obţinerea avizului apt îmbarcare, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul.
 4. Avizele eliberate de structurile specializate cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarulu de recrutare sau se prezintă de către candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentu susţinerea acestor probe.

DOSARUL DE RECRUTARE

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere şi CV;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor; certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate.
 4. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2018:

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 2. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartiemntul cu sarcini de recrutare pe abza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);
 5. g) 1 fotografie color 9×12 cm
 6. h) 2 fotografii color 3×4 cm.;
 7. i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 8. j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 9. k) avizul psihologic (se introduce în dosar de către structura cu atribuţii de recrutare).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de concurs (dosare plic) în ordinea menţionată.

 

Candidaţii pot opta, pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care formulează mai multe opţiuni, vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, iar fişa medicală şi rezultatul evaluării psihologice se introduc în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către şeful structurii de resurse umane care a realizat recrutarea.

Candidaţii recrutaţi pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru specializările „Drept” şi „Ordine şi siguranţă publică”, pot participa la concursul de admitere la o singură facultate.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe:

 1. a) examinarea medicală;
 2. b) evaluarea psihologică;

Pentru anumite specialităţi este necesară obţinerea unor avize medicale şi psihologice/psihotehnice suplimentare (pompieri şi protecţie civilă, auto, aviaţie, marină etc.).

 

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare, planificare ce va fi comunicată ulterior.

Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 7 – 11iulie 2018, ora 07:00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secţiunea carieră/instituţii de învăţământ. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor de verificare a aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi criteriilor prevăzute pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ ale MAI.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenţii promoţiei anului în curs);
 3. c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidaţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la alte instituţii de învăţământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dobândirea unor aptitudini etc.)

Copiile documentelor menţionate se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat, documentele pot fi depuse şi în copie legalizată.

Pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2018 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

         Cererile de înscriere vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

– 25.05.2018 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI şi MApN) şi şcolile postliceale ale MApN;

– 15.06.2018 – Sesiunea august – septembrie 2018 pentru şcolile postliceale ale MAI.

– 23.11.2018 – Sesiunea ianuarie 2019 pentru şcolile postliceale ale MAI.

 

                    Dosarele de recrutare vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

– 15.06.2018 – pentru instituţiile de învăţământ superior (ale MAI şi MApN) şi şcolile postliceale ale MApN;

– 20.07.2018 – Sesiunea august – septembrie 2018 pentru şcolile postliceale ale MAI.

– 07.12.2018 – Sesiunea ianuarie 2019 pentru şcolile postliceale ale MAI.

Organizarea concursurilor de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfăşurării probelor eliminatorii şi a probei de verificare a cunoştinţelor fiind stabilite şi planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituţiei de învăţământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 24 august –septembrie 2018 (sesiunea septembrie 2018) şi în perioada 10-21 ianuarie (sesiunea ianuarie 2019), conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Periaodele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

–           12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018)

–           Ianuarie – noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019)

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice.

Înscrierile se fac în baza actului de identitate la sediul I.J.J. GORJ, mun. Tg Jiu, Str. Calea Bucureşti, nr. 9 H, Luni – Vineri  între orele 09.00–14.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau accesând pagina de internet a I.J.J. GORJ – www.jandarmeriagorj.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com