Fermierii pot accesa subvenții agricole

In perioada 01- 31 decembrie 2019, fermierii interesati  pot depune cererile de acord prealabil pentru finanţarea aferenta schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2020.

Conform art. 4 din HG nr. 1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii pot fi :  producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;  organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetaredezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de aşi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.  Condiţii de acordare în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care producătorii agricoli îşi desfăşoară activitatea: a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; e) să exploateze un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci se iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării; f) să exploateze/să deţină / să crească animale/ păsări/ familii de albine/ viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

 

Documentele ce însotesc cererea de acord prealabil:  a) copie a documentelor de identitate si a documentelor de înregistrare; b) adeverinţă  eliberată de Primarie cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate /cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; d) adeverinţă eliberată de către Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz; e) situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată; f) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; g) situaţia privind calculul efectivului rulat /mediu estimat  anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar ; h) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; i) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; j)  cantităţile de  motorină  pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri  funciare;  k) angajamentul solicitantului persoana fizică  cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau  întreprindere individuală,  conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către centrul judeţean APIA in  termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data  depunerii cererii de acord.  În perioada 2017-2020, diferența dintre rata accizei standard, calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) – (4) din același act normativ, și rata accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare. Precizăm că nu pot primi ajutor de stat producătorii agricoli aflaşi în una din următoarele

situaţii: a) sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, în sensul prevăzut de art. 3, alin (2) din HG. 1174/2014; b) sunt întreprinderi care se încadrează în prevederile art. 12 si 13 din HG. 1174/2014.

 

2-16 decembrie 2019— perioada depunere cereri initiale pentru obținerea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2020

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Centrul județean Gorj  informează potențialii beneficiari că, in conformitate cu prevederilor HG nr. 1179/ 2014, cu modificările și completările ulterioare, in perioada 02- 16 decembrie 2019 inclusiv, se depun Cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2020. Acestea vor cuprinde opţiunea de depunere a cererii de plată lunar sau trimestrial. Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului. Aceasta schema de sprijin acopera integral costurile administrative aferente intocmirii si mentinerii registrului genealogic, si partial costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului pentru speciile taurine, bubaline, porcine, ovine, caprine si ecvine. Solicitanţii ajutorului de stat sunt : asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează servicii subvenţionate  beneficiarilor menţionaţi  şi care îndeplinesc următoarele condiţii :  sunt persoane juridice conform legislaţiei în vigoare; sunt acreditaţi de către A.N.Z pentru întocmirea si menținerea registrelor genealogice ale raselor de animale și/sau pentru determinarea calității genetice a raselor de animale; efectuează serviciile prevăzute la art.27 alin (1) lit a) și b) în Reg. (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, conform acreditării A.N.Z. și în conformitate cu prevederile legale;  realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare sau conservare al rasei pentru care solicită sprijinul financiar. Pentru a beneficia de ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii cărora le prestează serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei/ serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora, ce se păstrează de către solicitant. Contractele încheiate sunt puse la dispoziţia persoanelor din cadrul ANZ care efectuează inspecţia de stat în zootehnie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu modificările ulterioare.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com