E gata regulamentul pentru acordarea despăgubirilor către expropiaţii CEO.Vezi cum se calculează sumele.

Prin hotararea nr. 94/07.11.2017, Directoratul Complexului Energetic Oltenia(CEO) a aprobat, Regulamentul privind desfasurarea negocierilor pentru dobandirea folosintei si accesul la terenurile pe care se efectueaza activitatile miniere din cadrul societatii. Regulamentul intra in vigoare incepand cu data de 01.12.2017.Documentul are în total 52 de pagini şi poate fi citit integral pe siteul companiei de către publicul interesat.

Ce cuprinde Regulamentul. Fragmente importante.

„Activitatea minieră si de producere a energiei electrice si termice pe baza de lignit în bazinul minier al Olteniei (judeţele Gorj şi Mehedinţi) are o vechime de peste 50 ani şi s-a desfăşurat prin exploatări miniere de subteran (mine) şi de suprafaţă (cariere şi microcariere) care au asigurat materia prima necesara functionarii termocentralelor din aceasta zona si din afara acestora. După anul 1990 ponderea exploatării în subteran a scăzut semnificativ şi este de aşteptat ca pentru viitor exploatarea lignitului să se concentreze în carierele cu potenţial de dezvoltare şi eficientă economică. Până în anul 1990, terenurile necesare activităţii miniere se asigurau prin decret prezidenţial de expropriere fără o negociere, informare sau consultare prealabilă a proprietarilor, cu plata unor despăgubiri băneşti. După anul 1990, nu s-a mai realizat prin decrete prezidentiale de expropriere, şi in acest sens achzitionarea terenurilor a fost facuta pe bază de negocieri cu proprietarii, iar incepand cu anul 2005 pe baza Regulamentului privind intocmirea programului si desfasurarea negocierilor pentru dobandirea folosintei si accesul la terenurile pe care se desfasoara activitati miniere – elaborat de Ministerul Economiei. Deoarece respectivul regulament nu prevedea anumite situaţii specifice procesului de negociere, si nu tine cont de realitatile actuale ale legislatiei, pietei de energie si nici modul de organizarea a companiei, este necesar elaborarea unui nou regulament care sa fie simplu si usor de aplicat, prin care se vor achizitiona imobilele necesare pentru dezvoltarea carierelor. De asemenea, prin Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local s-a stabilit cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării lucrărilor miniere de interes naţional şi utilitate publică pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unor licenţe de exploatare de către operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Energiei, iar in condiţiile in care compania ajunge la stari de blocaj in procesul de negociere va apela la aplicarea acestei legislatii specifice. 1.2. Necesitate şi aplicabilitate Prin strategia pentru activitatea miniera elaborata pana in anul 2030 de catre societate, s-a constatat ca pentru productia de energie prognozata a fi livrata sistemului energetic national in aceasta perioada este necesara o producţie medie de lignit de aproximativ 20 mil.to/an. I 3/52 Asigurarea acestei producţii de lignit presupune în mod inevitabil excavarea unor terenuri aflate în proprietate privată sau publică precum şi strămutarea unor gospodării, fie în continuarea strămutării deja începute în unele localităţi, fie prin strămutări în vetre de sat noi pe terenuri aflate în proprietatea companiei. Procesul de negociere al gospodăriilor, va fi abordat ca un proces de interrelationare cu personele afectate, ţinând cont de nevoile acestora respectând principiul justei si prealabile despăgubiri, care să asigure echitatea cu privire la cuantumurile şi modalităţile despăgubirilor acordate oricărui strămutat/relocat. Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri de lucru, aplicate de catre personalul din cadrul companiei în procesul de negociere desfăşurat cu proprietarii pentru achiziţia/reconstructia/schimbul/concesiunea imobilelor necesare pentru procesul de descoperta din cadrul expoatarilor miniere. 1.3. Principii de bază 1.3.1. Societatea va opera strămutări numai atunci când strămutarea nu a putut fi evitată. 1.3.2. Atunci când strămutarea nu poate fi evitată tuturor persoanelor afectate li se va acorda o justă si prelabila despagubire pentru toate activele transferate. 1.3.3. Societatea va apela la procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică atunci când această procedură nu poate fi evitată sau dacă are indicii temeinice că procedura consultării şi negocierii cu proprietarii nu va putea fi finalizată. 1.3.4. Aplicarea Regulamentului este guvernată de transparenţă. Regulamentul este un document cu caracter public şi va fi postat pe site-ul companiei”

Valoarea de despăgubire

„Valoarea de despăgubire reprezintă cuantumul despăgubirilor, oferite proprietarilor, ale caror gospodarii vor fi afectate de obiectivul minier si care sunt destinate relocarii. Valoarea de despăgubire este o valoare justă (conform Standardelor Internationale de Evaluare). Această valoare de despăgubire poate consta după caz în: a) Costul de înlocuire reprezintă costul de înlocuire a proprietăţii la data evaluării. Costul de înlocuire este necesar să reflecte toate costurile incidentale, cum ar fi valoarea terenului, infrastructura, onorariile pentru proiectare şi cheltuielile de finanţare care ar fi suportate de un participant pe piaţă, pentru producerea unui activ echivalent. b) Valoarea pecuniară a terenurilor extravilane egală cu valoarea justă a terenului agricol determinată pentru obţinerea unui teren cu un potenţial productiv similar în zona afectată sau în imediata apropiere a acestora. c) Valoarea pecuniară a terenurilor intravilane egală cu valoarea justă a unui teren localizat în zona afectată sau în imediata apropiere a acestuia cu o aceeaşi suprafată. d) Valoarea pecuniara a pomilor fructiferi şi a viţei de vie va fi formată din costul plantării, contravaloarea producţiei la preţul pieţii până la intrarea pe rod. Calculul despagubirilor se va realiza in conformitate cu Legea Pomiculturi nr. 348/2003 şi Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, detaliate în ordinele MADR nr. 364/2016 şi Ghidul Tehnic şi Economic – 2014 Pomi, arbuşti fructiferi, căpşuni. e) Valoarea pecuniară pentru culturi se determină în funcţie de categoria de folosinţă a terenurilor, ce urmează să fie afectate, de producţia medie obţinută în zonă, de preţul mediu de achiziţie al produselor agricole pe pieţele reprezentative. Datele necesare vor fi comunicate de Direcţiile Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte pentru anul de referintă.

Negocierea individuală

Negocierea individuală are două etape distincte: 2.1.1. Etapa inventarierii detaliate a activelor fiecărei proprietăţi în prezenţa titularilor de drepturi reale sau locative si evaluarea activelor inventariate pe baza prevederilor prezentului regulament pentru întocmirea dosarului proprietăţii. 2.1.2. Etapa negocierii efective a convenţiilor de reconstructie, despăgubire valorică, sau a oricăror altor convenţii prin care se asigură accesul societăţii la imobilele necesare executării lucrărilor de exploatare-dezvoltare. 2.2. Discuţiile cu proprietarii, vor fi purtate de personalul din compartimentul de specialitate si din cadrul comisiei de negociere împuternicit de societate. 2.3. Rezultatul discuţiilor primei etape se constituie într-un dosar al proprietăţii al cărui conţinut se gaseşte în Tabelul 1, Etapa I alin. 10, în care sunt incluse toate activele inventariate pentru o proprietate. 2.4. La nivelul fiecărei exploatări miniere, prin dispoziţia conducerii societatii se vor numi comisiile de negociere cu proprietarii de imobile necesar a fi achiziționate pentru desfășurarea activităţii de exploatare. 2.5. La nivelul societăţii se constituie comisia de analiză şi avizare/aprobare a dosarelor proprietăţii pentru imobilele ce urmează a fi afectate de activitatea de exploatare. 2.6. Componenţa nominală a comisiilor constituite la punctul 2.5 şi punctul 2.6 va fi stabilită prin decizia conducerii societaţii. II 9/52 2.7. Nivelul maxim al valorilor despagubirilor (considerate ca valori de piată fiind preturi medii practicate de catre societate pentru achizitia de proprietaţi similare) vor fi stabilite prin decizie a Directoratului. Aceste valori maximale reprezinta mandatul pe care il primesc cele doua comisii si pana la care au competentă de aprobare. 2.8. Atribuţiile personalului din cadrul compartimentelor de specialitate şi a comisiilor numite la punctul 2.5 şi punctul 2.6 sunt prezentate în tabelul nr. 1.

Cum se vor stabili despăgubirile

MODALITĂŢI DE STABILIRE A DESPĂGUBIRILOR 4.1. Pentru terenuri 4.1.1. Depăgubirea acordată pentru terenurile necesar de achizionat pe care se vor efectua activităţi miniere, se realizează astfel: 4.1.1.1. Valoric pe baza preţurilor medii practicate în zonă, preţuri aprobate de catre Directorat, prin încheierea convenţiei de vânzare – cumpărare teren (anexa nr. 1); 4.1.1.2. Valoric în baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizati în conditiile legii, în cazul in care nu poate fi aplicata prevederea de la punctul 4.1.1.1, prin încheierea convenţiei de vânzare – cumpărare teren (anexa nr. 1). 4.1.1.3. Prin compensare cu teren, în aceeaşi suprafaţă, cu aceeaşi categorie de folosinţă, numai în cazul în care societatea dispune de teren, prin încheierea convenţiei de schimb teren (anexa nr. 2). 4.2. Pentru construcţii 4.2.1. Valorile de despăgubire pentru construcţiile necesar a fi achiziţionate pentru dobandirea folosinţei şi accesul la terenurile pe care se efectuează activităţi miniere, vor fi stabilite: 4.2.1.1. Pe baza preţurilor aprobate de catre Directorat, prin încheierea convenţiei de vânzare – cumpărare gospodărie (anexa nr. 5); 4.2.1.2. În baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizati în conditiile legii, în cazul in care nu poate fi aplicata prevederea de la punctul 4.2.1.1, prin încheierea convenţiei de vânzare – cumpărare gospodărie (anexa nr. 5). 4.2.2. In cazul în care, stabilirea valorii de despagubire a construcţiilor se va face de către evaluator, aceasta se va realiza prin estimarea costului de înlocuire al unei constructii noi cu o structura si dotări conform precizarilor din anexa nr. 10. 4.2.3. Etapele premergătoare evaluarii construcţiei: 4.2.3.1. Pe baza schiţelor, releveelor şi fotografiilor, se realizează inspecţia la faţa locului şi se completează fişa de punctaj pentru construcţie, conform model anexa nr. 8 şi fişa inventar a construcţiilor, conform model anexa nr. 12. IV 14/52 4.2.3.2. Se stabileşte tipul de construcţie prin totalizarea punctelor din fişa anexa nr. 8 şi încadrarea în una dintre cele patru categorii A, B, C, D – pentru case (anexa nr. 10) şi I, II, III, IV – pentru anexe (anexa nr. 11), utilizând instrucţiunile din anexa nr. 9. 4.2.3.3. În cazul subpunctului 4.2.1.2 va fi pusă la dispoziţia expertului evaluator anexa nr. 10 (structura si dotările contructiilor noi) şi/sau anexa nr. 11 (clasificarea anexelor gospodăreşti). 4.2.4. Dacă proprietarul optează pentru compensare în numerar, el este îndreptăţit la următoarele: 4.2.4.1. Plata valorii agreată prin convenţiile încheiate. 4.2.4.2. Plata sumelor achitate de proprietar pentru intocmire documentatiilor de cadastru si înscrierea in cartea funciara în limita preţurilor practicate de catre societate. 4.2.4.3. Plata sumelor ocazionate pentru încheierea actelor autentice. 4.2.4.4. Dreptul de a primi materialele rezultate în urma demolării, contracost la preţul la care acestea sunt înregistrate în gestiune. 4.2.5. Reconstrucţia imobilelor se poate realiza astfel: 4.2.5.1. Prin înlocuirea suprafeţei lotului de casa cu un lot de casa pus la dispoziţie de societate, solidar in cartier sau organizat in vetre de sat. 4.2.5.2. Pe un teren pus la dispoziţie de către proprietar. In acest sens proprietarul va incheia cu societatea un contract de superficie, valabil până la finalizarea construcţiei si predarea ei catre proprietar. Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de superficie vor fi suportate de proprietar. 4.2.6. Proprietarii afectaţi a căror locuinţă are o suprafaţă utilă mai mică de 37,00 mp si optează pentru reconstrucţia locuinţei vor beneficia de reconstrucţia unei locuinţe în conformitate cu legislaţia incidentă in vigoare. 4.2.7. Persoana afectată care a optat pentru strămutare are dreptul la reconstrucţia întocmai în natură a locuinţei şi anexelor gospodăreşti, corespunzător măsurătorilor consemnate în convenţia de strămutare cu folosirea de materiale menţionate în anexa nr. 10 şi anexa nr. 11, cu respectarea prevederilor şi exigenţelor urbanistice din noua locaţie. 4.2.8. Imobilele ce se reconstruiesc, ca structura, finisaje şi instalaţii, vor respecta încadrarea în una din cele cele patru categorii A, B, C, D – pentru case, respectiv I, II, III, IV –pentru anexe, prezentate în anexa nr. 10 şi anexa nr. 11. 4.2.9. Persoana afectată care a încheiat convenţie pentru strămutare are dreptul la un proiect pus la dispoziţie de societate. 15/52 4.3. Pentru uzufruct 4.3.1. Cuantumul despăgubirilor pe culturi se va calcula de la data emiterii actelor de proprietate si se face în funcţie de categoria de folosinţă a terenurilor, ce urmează să fie afectate, producţia medie obţinută în zonă, preţul mediu de achiziţie al produselor agricole pe pieţele reprezentative. Datele necesare vor fi comunicate de Direcţiile Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte pentru anul de referintă. Nu se vor acorda despagubiri pentru uzufruct retroactiv pe o perioada mai mare de trei ani. 4.3.2. Despăgubirile pentru viţa de vie şi pomii fructiferi se vor acorda o singură dată, avându-se în vedere criteriile de evaluare cuprinse în anexa nr. 15 şi anexa nr. 16: 4.3.2.1. Vârsta (diametrul) pomilor si a vitei de vie. 4.3.2.2. Producţia medie pe specii obţinută în zonă, comunicată de Direcţiile Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Judeţene. 4.3.2.3. Tipul de plantaţie (dacă este cazul). 4.3.2.4. Perioada pentru care se va face evaluarea pentru despăgubiri, este calculată de la plantare până la obţinerea primei producţii. 4.3.3. Despăgubirile pentru culturi agricole, se acordă anual pentru terenurile aflate în folosinţa societăţii (ocupate cu acordul proprietarilor) şi pentru care proprietarul nu a convenit vânzarea terenului, dar solicită închiriere/concesionare pentru care se va încheia contract. 4.3.4. Criteriile de calcul pentru stabilirea despăgubirilor pentru culturile agricole se realizează în baza anexei nr. 17 şi anexei nr. 18: 4.3.4.1. Cultura de bază principală a zonei 4.3.4.2. Cultura secundară 4.3.4.3. Culturi intercalate 4.3.4.4. Preţul de piaţă al produselor în zonă 4.3.5. Despăgubirile se acordă, o singură dată pentru terenul ocupat, în anul curent de producţie agricolă şi pentru care s-a convenit cu proprietarul vânzareacumpărarea, dacă nu s-au recoltat producţiile (culturile). 4.3.6. Despăgubirile se pot acorda şi ocazional datorită unor situaţii excepţionale (afectarea terenului prin trecerea utilajului de mare capacitate peste acesta; afectarea terenului datorită lucrărilor miniere executate în zonă etc.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com