Crește puterea Ministerului Energiei în alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere din CEO prin metoda votului cumulativ

Acționarii Complexului Energetic Oltenia vor introduce metoda votului cumulativ în ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere. Compania este deținută în procent de 77% de către Complexul Energetic Oltenia. Fondul Proprietatea are, de asemenea, acțiuni la colosul energetic. Votul în AGEA sau în AGOA este folosit discreționar de Fondul Proprietatea, care considera la un moment dat că acțiunile companiei energetice valorau zero lei, însă nu a renunțat niciodată la acestea, din rațiuni de strategie de piață.

 

Noi contracte de mandat

 

În ședința acționarilor Complexului Energetic Oltenia, din data de 1 iulie, se va trece la alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. De asemenea, va fi stabilită durata mandatelor pentru membri CS și valoarea indemnizației fixe lunare. Totodată va fi stabilită noua formă a contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere din CEO, aleși prin vot cumulativ. Ulterior, Ministerul Energiei va semna contractele de mandat respectiv cu membrii CS aleși prin vot cumulativ.

 

Ce presupune metoda votului cumulativ

 

Metoda votului cumulativ este stabilită printr-un Regulament aprobat în anul 2004 la OUG 28, din 2002.

 

„Prezentul regulament este elaborat în aplicarea art. 110 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, și stabilește cadrul juridic privind utilizarea metodei votului cumulativ în societățile deținute public, așa cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 și 42 din același act normativ.

 

Art. 2. –

 

 

(1) Administrarea unei societăți deținute public la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administrație format din cel puțin 3 membri, numai dacă aceasta nu contravine prevederilor legale în vigoare.

 

(2) Membrii consiliului de administrație aleși prin metoda votului cumulativ pot fi înlocuiți de adunarea generală a respectivei societăți, folosindu-se aceeași metodă.

 

Art. 3. –

(1) Acționarii societăților deținute public vor putea face, în scris, propuneri adresate administratorilor, pentru aplicarea metodei votului cumulativ, cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării generale a acționarilor având ca obiect alegerea sau revocarea administratorilor, urmând ca aplicarea acestei metode să fie supusă votului în cadrul adunării generale.

 

(2) La cererea unui acționar semnificativ, exprimată în termenul prevăzut la alin. (1), alegerea pe baza acestei metode este obligatorie.

 

(3) În cazul aplicării metodei votului cumulativ, se va proceda în mod obligatoriu la alegerea întregului consiliu de administrație prin această metodă.

 

(4) Nici o prevedere a actelor constitutive ale societăților deținute public nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și de a obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002, și ale prezentului regulament.

 

Art. 4. –

Votul cumulativ reprezintă metoda prin care fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor care urmează să formeze consiliul de administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

 

Art. 5. –

 

 

(1) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui candidat sau să le distribuie către oricare dintre candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii vor menționa numărul de voturi acordate. (2) Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar va fi înscris într-un talon primit la intrarea în sală, urmând a fi atașat prin capsare buletinului de vot, în formă finală, la distribuirea acestuia. La hotărârea adunării generale a acționarilor numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în formă finală, distribuit fiecărui acționar.

 

(3) Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului său de vot.

 

(4) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor vor fi declarate alese ca membri ai consiliului de administrație al respectivei societăți deținute public.

 

(5) În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri ai consiliului de administrație obțin același număr de voturi cumulate, va fi declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

 

Art. 6. –

(1) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, semnat de președintele de ședință și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților privind aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv data și locul adunării, numărul acționarilor prezenți, numărul acțiunilor, numărul voturilor exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

 

(2) La procesul-verbal se vor anexa documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

 

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat în registrul adunărilor generale.

 

Art. 7. –

 

 

(1) În caz de vacanță, indiferent de motiv, a unuia sau mai multor locuri în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de maximum 30 de zile.

 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), alegerea consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ se va face în condițiile prevăzute la art. 3.

 

(3) Până la numirea noului consiliu de administrație de către adunarea generală a acționarilor sunt aplicabile prevederile art. 151 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Art. 8. –

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

 

Art. 9. –

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează, după caz, cu:

 

  1. a) avertisment scris sau publicat;

 

  1. b) amendă în limitele prevăzute la art. 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002.

 

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi cumulate cu cele prevăzute la alin. (1) lit. b).

 

 

 

Art. 10. –

Prezentul regulament intră în vigoare, în condițiile legii, la data publicării ordinului de punere în aplicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la regulament

MODEL

privind modalitatea de alegere a consiliului de administrație

prin metoda votului cumulativ

 

  1. O societatea comercială are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m divizat în 1.000 de acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m. Participarea acționarilor la capitalul social al acestei societăți este următoarea:

 

– acționarul 1 – 550 de acțiuni 55%;

 

– acționarul 2 – 150 de acțiuni 15%;

 

– acționarul 3 – 100 de acțiuni 10%;

 

– acționarul 4 – 100 de acțiuni 10%;

 

– acționarul 5 – 100 de acțiuni 10%.

 

 

 

  1. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

 

  1. Societatea va fi administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea acționarului 3. Pentru funcția de membru în consiliul de administrație candidează un număr de 7 persoane.

 

  1. Repartiția voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

 

– acționarul 1 – 2.750 de voturi cumulate (550 x 5);

 

– acționarul 2 – 750 de voturi cumulate (150 x 5);

 

– acționarul 3 – 500 de voturi cumulate (100 x 5);

 

– acționarul 4 – 500 de voturi cumulate (100 x 5);

 

– acționarul 5 – 500 de voturi cumulate (100 x 5)., conform Regulamentului 3 din 2004.”, potrivit Regulamentului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com