Concurs în sfârșit pentru şefia Poliţiei gorjene

Polițiștii gorjeni vor avea în sfârșit un șef prin concurs. Anuntul concurs pentru ocuparea pe 29 octombrie 2018 a funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă a fost publicat de IGPR.

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează

C  O  N  C  U  R  S :

Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţie şi să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să aibă pregătirea de bază:

studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

să aibă pregătirea de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management.

sau

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/ specializările/ specialităţile/ profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii.

sau

– studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;

să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

să nu fie cercetați disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă, nr. 4 – 6, Sector 5, la data de 29.10.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sector 5, până la data de  12.10.2018, ora 16.00.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente:

raportul de înscriere şi CV;

actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);

adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate și avizată de conducerea Direcției Medicale din M.A.I., cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;

candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

dosar plic.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com