700 de locuri disponibile la jandarmi

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018 pentru concursurile de admitere în şcolile postliceale ale Jandarmeriei Române au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un nr. de 700  locuri (durata studiilor 1 an) după cum urmează:

 1. a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 350 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).
 2. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Condiţii şi criterii

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 13. m) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 14. n) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 15. o) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 16. p) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

DOSARUL DE RECRUTARE

Dosarele de recrutare ale candidaţilor constituite în vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere şi CV;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale); certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;

Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia):

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.C.Ş., în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea, se acceptă şi copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

 1. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 2. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate;
 3. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 4. f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul resurse umane, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat );
 5. g) o fotografie color 9×12 cm şi 2 fotografii color 3×4 cm.;
 6. h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 7. i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 8. j) avizul psihologic (se introduce în dosar de către structura cu atribuţii de recrutare).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Documentele vor fi introduse, obligatoriu, în dosarele de concurs (dosare plic) în ordinea menţionată.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin următoarele probe:

 1. a) examinarea medicală;
 2. b) evaluarea psihologică;

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unităţile cu atribuţii de recrutare, planificare ce va fi comunicată ulterior.

Candidaţii care au dosarele de recrutare corect şi complet întocmite prezintă la sediul instituţiei de învăţământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

 1. a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;
 2. b) diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum şi foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate;
 3. c) alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere (ex.: acte de studii în original, etc.)

Copiile documentelor menţionate se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat, documentele pot fi depuse şi în copie legalizată.

         Cererile de înscriere vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

– 05.12.2017 – pentru şcolile postliceale ale MAI

                    Dosarele de recrutare vor fi depuse la structura de Resurse Umane până la data de:

– 15.12.2017 – pentru şcolile postliceale ale MAI.

 

Organizarea concursurilor de admitere la instituţiile de învăţământ ale MAI

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 13-21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Înscrierile se fac în baza actului de identitate la sediul I.J.J. GORJ, mun. Tg Jiu, Str. Calea Bucureşti, nr. 9 H, Luni – Joi  între orele 10.00–14.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau accesând pagina de internet a I.J.J. GORJ – www.jandarmeriagorj.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com